top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN 

BETAALDE EVENEMENTEN (AVC-B)

 

Delft, 1 februari 2022 

 

Artikel 1: Algemeen 

 

1.1 Op alle door De Burgemeesters Festivals B.V., Lange Kleiweg 6, 2288 GK Rijsiwjk (hierna te noemen de Opdrachtnemer) gedane aanbiedingen voor betaalde evenementen en de in dit kader gesloten overeenkomsten zijn de voorliggende Algemene Voorwaarden Consumenten Betaalde Evenementen De Burgemeesters (AVC-B) van toepassing. 

 

Artikel 2: Definities 

 

2.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist: 

 

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die het door Opdrachtnemer en de gemeente vastgestelde Evenemententerrein betreedt.
 

Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever, De Burgemeesters Festivals B.V., Lange Kleiweg 6, 2288 GK Rijswijk, statutair gevestigd te Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder KvK nummer 71404252, vestigingsnummer 000039591727, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, gebruiker van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.
 

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die aangegaan wordt door Opdrachtgever bij het betreden van het Evenemententerrein alsmede de Schriftelijke overeenkomsten aanvullingen en/of wijzigingen als ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst, zulks ten behoeve van de door Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten.

 

Evenemententerrein: het terrein dat onder de door de gemeente verstrekte vergunning valt.

 

Leeftijdsgrens: de Opdrachtnemer kan bij haar evenementen een minimale leeftijd voor haar opdrachtgevers vaststellen.

 

Toegangsbewijs: het merendeel van de levering van toegangsbewijzen (ook te benoemen: tickets) verloopt via een e-ticketing systeem. Een e-ticket of online ticket is het toegangsbewijs dat via het internet besteld en geleverd wordt.

 

(Voor)verkoopadres: een door de Opdrachtnemer voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie.  

 

Locatie/Tijd: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd waarvoor de door de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst bestelde toegangsbewijs, feitelijk geldig zal zijn. 


Schriftelijk: het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, per telefax of per e-mailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender.

 

Artiest: iedere Artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.


Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid van de Voorwaarden

 

3.1 Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords. 

3.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt. 

3.3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3.4 De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

3.5 Afwijkende bedingen van Opdrachtgever en/of derden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer Schriftelijk zijn aanvaard.

 

3.6 Indien een bepaling van de Voorwaarden (en nog overeen te komen Overeenkomsten) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten). In de Voorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten) zal in dat geval middels onderling overleg tussen partijen voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

 

3.7 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen. De inschakeling van derden door Opdrachtnemer laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding van Organisator en alle Overeenkomsten tussen Organisator en Bezoeker.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker het Evenemententerrein betreedt. Door betreding van het Evenemententerrein aanvaardt Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden .

 

 

Artikel 5: Evenementterrein

 

5.1 Het Evenemententerrein beslaat de binnenstad van Delft. Voor een gedetailleerde tekening wordt verween naar bijlage 1 - plattegrond. 

 

5.2 De Opdrachtgever en overige bezoekers betreden het Evenemententerrein op eigen risico. 

 

5.3 Bij het betreden en verlaten van het evenementterrein dient de Opdrachtgever geen overlast te veroorzaken voor de directe omgeving alwaar het Evenemententerrein is gesitueerd.

 

Artikel 6: Aanbieding

 

6.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door opdrachtnemer worden herroepen.

6.2        Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte informatie en/of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien binnen in de aanbieding zulks uitdrukkelijk en met woorden Schriftelijk is bevestigd.

6.3 Opdrachtgevers dienen er rekening mee te houden dat Artiesten zich het recht behouden om optredens in het buitenland of op TV voorrang te geven aan optredens bij bedrijfsevenementen, ook als er al een definitieve boeking is geplaatst. In dat geval zal de Opdrachtnemer een alternatief aanbieden. Derhalve dient Opdrachtgever zich hiervan goed bewust te zijn en is opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 7: Verbod doorverkoop

7.1 Opdrachtgever is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Opdrachtnemer worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform. De uitzondering hierop is Ticketswap. 

7.2 Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. 

7.3 Opdrachtgever die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. Opdrachtnemer kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (d.w.z. gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde - slechts Opdrachtgever toegang. Opdrachtnemer is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren. 

7.4 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Opdrachtnemer verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 8: Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

8.2 Het is verboden professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Het door de Opdrachtgever en overige bezoekers hanteren van selfiesticks zijn op het evenementterrein verboden. 

8.3 In het kader van de veiligheid is het verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren, alcoholhoudende dranken en/of (huis) dieren mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. 

8.4 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer voorafgaand aan het evenement, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd. 

8.5 De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van opdrachtnemer, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren. 

8.6 Het in bezit hebben of verhandelen van drugs is op het evenementterrein niet toegestaan. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de plaatselijke politie. 

8.7 Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (d.w.z. zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Opdrachtnemer een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. 

8.8 Opdrachtgever dient er verzorgd uit te zien. Het dragen van een kwetsende en/of discriminerende kleding is niet toegestaan. Ook bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag door de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer niet getolereerd. 

 

8.9 Zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

 

8.10 De Opdrachtgever is gehouden aan de instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings-) medewerkers van de Opdrachtnemer en deze te allen tijde op te volgen. 

 

8.11 Indien de Opdrachtgever zich niet aan de huisregels van het evenement van de Opdrachtnemer kan houden en/of wetten heeft overtreden van de Openbare Orde en Veiligheid, zal de toegang tot het Evenemententerrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten. 

 

Artikel 9: Rechten van Opdrachtnemer

 

9.1 Bij overtreding door de Opdrachtgever van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is Opdrachtnemer gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of Opdrachtgever de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Opdrachtnemer, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie. 

9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Opdrachtgever de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Opdrachtnemer dit nodig vindt ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. 

9.3 De Artiest en Opdrachtnemer zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

9.4 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht om dit evenementenbeleid te allen tijde aan te passen.

 

9.5 Opdrachtgever doet, middels het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, afstand van zijn/haar portretrecht op beeld- en/of geluidsopnames als bedoeld in artikel 8.3 van de voorwaarden. 

 

9.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 8.3 van deze voorwaarden genoemde beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor anders dan persoonlijke gebruik. Commercieel gebruik e.d. geeft de rechtmatige auteursrechthouder het recht op een vergoeding van opdrachtgever van ten hoogste 300% van de normale licentievergoeding van de auteursrechthebbende.

 

Artikel 10: Overmacht

 

10.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, gehele of gedeeltelijke misoogst, ziekten en plagen in de gewassen, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen, grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Opdrachtnemer ontstaan, heeft Opdrachtnemer het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. 

 

10.2 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van de Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 

11.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

11.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de Opdrachtgever voor eigen risico, in die zin dat Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Opdrachtnemer hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).

 

 11.3 Opdrachtnemer zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals o.a. vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De Opdrachtgever is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Opdrachtnemer) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

 

11.4 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals. 

 

Artikel 12: Geheimhouding en persoonsgegevens  

  

12.1 Partijen verplichten zich over en weer geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle informatie die zijn in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen, waaronder in ieder geval informatie betreffende bedrijfsvoering. Partijen zullen de informatie niet zonder voorafgaande goedkeuring van de andere partij aan derden bekend maken of voor andere doeleinden gebruiken. 

 

12.2 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

12.3 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

 

Artikel 13: De overeenkomst  

  

13.1 In geval van strijdigheden tussen de bepalingen van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en de Bijlagen bij de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van het hieronder eerder vermelde document boven de bepalingen van het hieronder later vermelde document:

a. de Overeenkomst;

b. de Algemene Voorwaarden Consumenten (AVC), De Burgemeesters Festivals te Delft.

 

13.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand wanneer Opdrachtgever het Evenemententerrein betreedt.

 

Artikel 14: Geschillen

 

14.1 Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen desgewenst in eerste instantie aan een door Opdrachtnemer ingestelde geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.


14.2 Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het 

geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van plaats van de woonplaats/feitelijke vestiging van de Opdrachtnemer. Ingeval van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan laatstgenoemde het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van plaats van de woonplaats van de natuurlijke persoon.


14.3 Op de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, althans op alle door Opdrachtnemer verrichte handelingen waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.


14.4 De toepasselijkheid van:

(a)    het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming
van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 1 juli 1964;
(b)    het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop
van Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 1 juli 1964;
(c)    alle op basis van deze verdragen opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land; en
(d)    het Weens Koopverdrag 1980 (CISG);
wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 15: E-mailberichten

 

15.1 Een e-mailbericht kan in het kader van de Voorwaarden en alle Overeenkomsten gelijk worden gesteld met de Schriftelijke verklaring.


15.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten

zullen de logfile-gegevens van Opdrachtnemer dwingend bewijs opleveren.


15.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij 

toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

 

Artikel 16: Telecommunicatie faciliteiten

 

16.1 De partij die zich van telecommunicatie faciliteiten bedient is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien Opdrachtnemer zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, Opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn onverlet de overige bepalingen uit de Voorwaarden alleen indien voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator.

 

Artikel 17: Informatie via de Opdrachtnemer website

 

17.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op website van Opdrachtnemer en op alle informatie die via de site worden aangeboden.

 

17.2 Informatie die Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.

 

17.3 Informatie op de website van Opdrachtnemer wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de Voorwaarden en Voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde Voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.


17.4 Indien Opdrachtgever fouten op de website van Opdrachtnemer aantreft, stelt

Opdrachtnemer het zeer op prijs indien Opdrachtgever dat meldt bij haar.

 

17.5 De website van Opdrachtnemer bevat links naar websites van derden. 

Opdrachtnemer selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo
zorgvuldig mogelijk. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor de
inhoud en het functioneren van de websites van derden.

bottom of page